Arşiv  |  Üye Ol  |  İletişim  |  English
Eğitim ve Akreditasyon Komitesi
Koordinatör: Prof. Dr. Binnur Karayalçın
Sekreter: Prof. Dr. Neşe Karabacak

Komite Üyeleri
Prof. Dr. Gülseren Aras
Prof. Dr. Zeynep Burak
Prof. Dr. Eray Alper
Prof Dr. Neşe Karabacak
Doç Dr. Akın Yıldız

Çekirdek Nükleer Tıp Uzmanlık Eğitimi Karne Taslağı

Neşe İlgin Karabacak, Berna Değirmenci, Tülin Aras,
Binnur Karayalçın, Belkıs Erbaş, Ayşe Mudun
Türkiye Nükleer Tıp Derneği Eğitim ve Akreditasyon Komitesi


Amaç
Bu yönerge ile tıpta uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak ve yükseltmek, tıpta uzmanlık öğrencilerinin (TUÖ) başarılarını değerlendirmek, aşama yükseltmelerini bu değerlendirmeye göre gerçekleştirmek, değerlendirmeleri objektif ve nicel bir özelliğe kavuşturmak, TUÖ'nin eğitim sistemine ait geri bildirimlerini almak amaçlanmaktadır. Klinik çalışma süresi 3 yıllık programda minimum 2 yıl Nükleer Tıp bölümünde, 1 yıl diğer (radyoloji, radyasyon onkolojisi, dahiliye vb) bölümlerde çalışarak minimum 500 kredi puanı elde etmek gerekmektedir.Buna göre nükleer tıp bölümü çerçevesinde eğitim aşamaları i- Teorik bilimsel eğitim (30 saat temel bilimler, 30 saat klinik bilimler) , ii-Pratik eğitim (Toplam 3000 in vivo çalışma , 90 tedavi olgusu, 3 aylık in vitro çalışma ) ve iii) Tez aşaması olmak üzere üç aşamada değerlendirilerek toplam minimum 500 kredi puanı ile uzmanlık aşamasına gelinmesi amaçlanmaktadır.

Teorik eğitim için TUÖ'lerine uzmanlık eğitimi süresince, toplamı en az 30 saat olacak şekilde Türkiye Nükleer Tıp Derneği Eğitim ve Akreditasyon Komitesi tarafından belirlenen çerçevede öğretim üyeleri, fizik, kimya ve biyoloji uzmanları tarafından dersler anlatılır. Bu temel dersler her yıl güncelleştirilerek tekrarlanır.

Uzmanlık Eğitimi Aşamaları:
Rotasyonlar:

- Dış Rotasyonlar: Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen rotasyonları yapmak yasal zorunluluktur. Bunlar dış rotasyonlar olarak ifade edilmektedir.
- Patoloji Anabilim Dalı; 3 ay
- Biyokimya Anabilim Dalı; 3 ay
- İç Hastalıkları Anabilim Dalı; 6 ay
- Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ; 3 ay

- İç Rotasyonlar: Anabilim Dalı içinde yapılan rotasyonlara iç rotasyonlar denilmektedir. Her yeni başlayan TUÖ, 2 ay sıcak laboratuar, 3 ay kamera 3 ay biyokimya ve 3 ay patoloji, 3 ay RIA rotasyonlarını tamamlar.Gerekli sayıda minimum prosedür kredi puanını tamamlayamayan veya teorik sınavlarda başarısız olan TUÖ'leri, rotasyonu tekrarlar. Sıcak laboratuar rotasyonu, İlk aşamada ve toplam 2 ay süreyle yapılır. Teknik Kamera rotasyonu, sıcak laboratuar rotasyonunu takiben toplam 3 ay süre ile sıra ile tüm her kameralarda izleyici-katılımcı olarak çalışılarak yapılır. Klinik kamera rotasyonu, sıcak laboratuar ve kamera rotasyonunu takiben başlanır. Kamera rotasyonlarına başlayan TUÖ, nükleer tıp anabilim dalında organ sistemleri protokollerine göre rotasyonlarla çalışmaya başlar (pulmoner, gastrointestinal, endokrin, genitoüriner, kardiyovasküler, iskelet sistemi, santral sinir sistemi, hematopoetik-lenfatik sistemler) ve her 6 ay sonunda, değerlendirme toplantısında konumu görüşülerek minimum sayı kriterlerine göre belirlenmiş prosedür sayısını tamamlamış ise bir sonraki rotasyon aşamasına geçerek 3000 prosedür sonunda tez aşamasına yükseltilir.

- Uzmanlık tezi hazırlamak her TUÖ için eğitim süresi sonunda gerçekleştirilen yasal zorunluluktur. Her TUÖ'nin tıpta uzmanlık eğitiminin ilk 2 yılı sonunda, tez konusu, kendi görüş ve önerileri de değerlendirilerek saptanır. Her öğretim üyesi sırayla tez danışmanı olur. Tez projesi hakkında her ay Anabilim Dalı kurulunda bilgi aktarılır. Üçüncü yıl değerlendirme toplantısında, TUÖ tezini akademik kurulda savunur. Bu savunma toplantısında tez danışmanı da bulunur. TUÖ, önerilen değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Tez çalışması hazırlıklarını ve tüm iç ve dış rotasyonunlarını tamamlayarak değerlendirme ile yeterli kredi puanını almış olan TUÖ tezini savunma aşamasına gelir ve uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Bu aşama sonunda gerekli KP'nını alamayan ve/veya tezini tamamlayamayan TUÖ, değerlendirme toplantısında karar alınarak 6 ay daha zaman verilmesi koşulu ile gerekçeli olarak süresini uzatarak tezini tamamlar ve sınava girmeye hak kazanır.

Değerlendirme Toplantıları:
Anabilim Dalı Başkanı ve tüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu, TUÖ'nin değerlendirildiği ve geri bildirimlerin alındığı toplantılardır. Toplantıda kredilendirme dökümü incelenir ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanır. Kayıtları eksik tutan TUÖ aşama yükseltme/değerlendirmeye tabi tutulmaz. Bu toplantılar, her aşama dönemi sonunda yapılır. Her TUÖ'nin eğitim dosyası ve uygulamalar ve etkinlikler defteri toplantıya katılanlara sunulur. Tüm uygulamalara bakılarak çeşitliliği ve sayısı kontrol edilir. Yeterli kredi puanı toplayanlar bir üst aşamaya yükseltilir. Yetersiz bulunanlara 6 aylık sürelerle uzatma uygulanır. Süresini tamamlayanlar, tez savunmasında başarılı olanlar ve yeterli kredi puanı toplamış olanların uzmanlık sınavına girmesine karar verilir.

TUÖ'nün sorumlulukları ve görev tanımlaması:
Tıpta uzmanlık eğitiminde yapılması gerekli olan görevleri kapsamaktadır. Eğitim ortamını oluşturan hastane ve hastalar ile ilgili tüm işler (hasta muayene ve izlemi, hasta çekimleri ve raporlara katılmak, nöbet tutmak, tıbbi kayıtları tutmak, hastaya gerekli girişimleri yapmak) gibi görevlerdir.

Rotasyonlar:
- Sıcak laboratuar rotasyonunda, rotasyon programında belirtilen maddeleri uygulamak, laboratuar zamanlama ve çalışma kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu rotasyonda laboratuar elemanı gibi davranmak ve sorumluluk almak zorundadır.
- Kamera rotasyonunda, rotasyon programında belirtilen programı uygulamak, kamera zamanlama ve çalışma kurallarına uymak ile yükümlüdür.
- Organ sistemleri rotasyonunda çekim prosedürlerinin tamamlanmasında primer olarak sorumluluk almak zorundadır. Hastaların anemnezlerini alır. Fizik muayenelerini yapar. Doğru radyofarmasötiğin doğru doz ile verilmesinden ve prosedürün protokol kitapçığına uygun olarak yapılmasından sorumludur.
- Protokoller sırasında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir, hemşirenin uygulamalarını kontrol eder, filmler, hasta dosyası, hastaya ait diğer tetkikleri bir araya getirerek, rapora hazır hale getirir, ön raporlarını yazar.
- Tetkik öncesi ve sonrası konsültasyonlarından sorumludur ve gerekli girişimsel ilaç ve malzemelerin yazılmasından sorumludur.Ayrıca hastada ek tetkik gerekiyorsa istem kağıtlarının doldurulmasından sorumludur.
- Kullandığı cihazların kalite kontrol presedürlerini bilir uygular ve uygulayanı denetler.
- Hastalarla ilgili ortaya çıkacak problemlerde randevu sekreterinin danışmanıdır ve beraber olarak randevu listesinin hazırlanması ve tetkik sırasının yönlendirilmesinden sorumludur.
- Acil isteklerin randevu yönlendirilmesini nöbetçi öğretim üyesi ile birlikte yapar veya öğretim üyesini bilgilendirir.Mesai saatleri dışı gelen acil istekler için icapçı nöbeti tutar.
- Anabilim Dalı ile ilgili tüm akademik-bilimsel etkinliklere izleyici- tartışmacı olarak katılır.
- Anabilim dalındaki araştırma projelerine aktif olarak katılarak tezi aşamasında projeyi kendisi planlamalıdır.
- Tüm iç ve dış rotasyonları tamamlar ve icapçı nöbetlerini tutar.
- Ara değerlendirme sınavlerına katılarak bölüm tarafından belirlenen minimum puanı almak zorundadır.

Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri:
Öğretim üyeleri (ÖÜ), TUÖ'ler ve rotasyonerlerin katılımı ile gerçekleştirilir. Bir hafta olgu, bir hafta makale sunumu, bir hafta seminer olacak şekilde ayarlanır. Bu toplantılara TUÖ sıra ile olgu veya makale sunumu yaparak veya tartışmacı olarak katılır. Sunulan olgu veya makale föy şeklinde de hazırlanarak bir örneği TUÖ'nin eğitim dosyasına konur. O yılın seminer konuları, TUÖ'nin görüş ve önerilerini ilettikleri genel toplantıda öğretim üyeleri ile birlikte saptanır. TUÖ' ler bir eğitim yılında aşama sırası ile seminer hazırlar. Seminer föy şeklinde de hazırlanarak bir örneği TUÖ'nin eğitim dosyasına konur. Her seminerden sırayla bir öğretim üyesi veya uzman sorumludur. Seminer hazırlığı ve sunumu bu öğretim üyesi veya uzman ile birlikte gerçekleştirilir.

Kongre ve Toplantılar:
1. Türkiye Nükleer Tıp Derneği Toplantıları
2. Nükleer Tıp Derneği Bölgesel Toplantıları
3. Avrupa Nükleer Tıp Derneği Kongresi
4. Diğer İlgili Alanların Ulusal Kongreleri

Yurtiçi veya yurtdışı kurs, kongre, sempozyum, panel, konferans, workshop vs. gibi etkinliklere katkılı (sözel sunum yapmak, poster hazırlamak gibi) veya dinleyici olarak katılımlar belgelendirilerek anabilim dalına sunulur. TUÖ'nin eğitim dosyasına bir örneği konur ve uygulamalar ve etkinlikler defterine işlenir.

TUÖ Eğitiminin Dökümentasyonu:
Her TUÖ için rotasyon programlarında yapılması zorunlu uygulamaların, TUÖ hakkındaki görüşlerin, rotasyon geri bildirim formlarının, kredilendirme dökümlerinin, yayın , bildiri , konferans ve seminerlerin listelerinin dokümentasyonunun yapılması daha sonra yapılacak kredilendirilme için gereklidir.Bu amaçla aşağıda belirtilen bileşenler gereklidir.

Eğitim ve Kredilendirme Sekreteryası:
TUÖ uzmanlık eğitimi standardizasyon ve kredilendirme sisteminin kayıtlarını tutan, toplantılarını düzenleyen çalışma grubudur. Anabilim dalı başkanı, anabilim dalında çalışan eğitimden sorumlu bir öğretim elemanı ve anabilim dalı sekreterinden oluşur.Her TUÖ'si için eğitim dosyasını, uygulama ve etkinlikler dosyasını, TUÖ ders programını, seminer programını , dış rotasyon programını , iç rotasyon programını ve değerlendirme toplantıları programını hazırlar. Tüm bilimsel etkinlikleri duyurur.

Eğitim Bilgi Kitapçığı
Her TUÖ'ye eğitime başladığı zaman verilen, uzmanlık eğitimi, rotasyon, kredilendirme, yayınlar ve etkinlikler hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıktır. Bu kitapçıkta eğitim süresi boyunca, TUÖ'nün çalışma programı, kredilendirmeye esas olan uygulamalar ve etkinlikler, anabilim dalı çalışma ve bilimsel programı hakkında ayrıntılı ve örnekli bilgiler bulunmaktadır. Bu kitapçıkta yer alan rotasyon programlarına uyulması ve gereken minimum kredi puanlarının alınması zorunludur.

Uygulamalar ve Etkinlikler Dosyası:
Her TUÖ eğitime başladığı anda tutulan, eğitimi süresince yaptığı tüm uygulamaları ve etkinlikleri günü gününe kaydettiği bir dosyadır. Eğitim sonu kredilendirme bu dosyadaki uygulama ve etkinliklerin dökümü ile hesaplanacaktır. Her uygulama, o uygulamanın haftalık sorumlusuna ve haftalık döküm de TUÖ konsültanına imzalatılır.

Eğitim Dosyası:
Her TUÖ için rotasyon programlarında yapılması zorunlu uygulamaların, TUÖ hakkındaki görüşlerin, rotasyon geri bildirim formlarının, kredilendirme dökümlerinin, yayın , bildiri , konferans ve seminerlerin listelerinin bulunduğu bir dosyadır. TUÖ'nün anabilim dalındaki özel dosyasında bulunur.

Rotasyon uygulama formları (haftalık):
Rotasyonlarda yapılması gerekli olan uygulamaları, haftalık yapılan uygulama sayılarını, TUÖ hakkında o rotasyon sorumlusunun onayını ve varsa ek görüşlerini içerir. TUÖ'nün tüm yaptığı rotasyonların haftalık ve daha sonra da tüm kredilendirme öncesi dökümünün izlenmesi amacı ile eğitim dosyasında bulunur.

Rotasyon geri bildirim formu; TUÖ'nin görüş ve önerilerini öğrenmek üzere her ünite rotasyonu ve aşama bitimi sonrasında yazılı olarak (geri bildirim formları aracılığı ile) doldurulan geri bildirim formlarıdır.

Yabancı Dil sınavı Formu; TUÖ'nün KPDS sınavından aldığı sonucu belirtir.

Yayınlar Bildiriler Formu; TUÖ'nün katılmış olduğu yayın ve bildirilerin adı, isim sırası, dergi ve tarihin yer aldığı formdur.

Kredilendirme sistemi:
Uzmanlık eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla TUÖ tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklere puan verilmesidir.

- Anabilim Dalı Bilimsel Etkinliklerinin ve Teorik Eğitimin Kredilendirilmesi (Katkılı/Katkısız): TUÖ'leri her katıldığı etkinlik toplantısından 1 kredi puanı (KP) alırlar. Her toplantı sonunda uygulamalar ve kredilendirme defterinde ilgili bölümü ilgili öğretim üyesine imzalatır. Buna göre; olgu ve makale sunumları, seminerler, konsey toplantıları, TUÖ dersleri, işleyiş toplantıları gibi etkinliklere katılımlar deftere kaydedilir ve her katılım kredi puanına dönüştürülür. Bu toplantılara seminer vererek katılanlar 4 KP, makale sunumu yaparak katılanlar 3 KP, katkılı bölüm işleyişi toplantılarına (arşiv, protokol ve kongre hazırlıkları vs.) katılanlar ve konsey toplantılarında vaka sunanlar 2 KP, derse katılımlarda ve katkısız katılımlarda 1 KP alırlar.

- Uygulama ve Etkinlikler Dosyası ile Pratik Eğitim Aşamalarının Kredilendirilmesi: Her aşama döneminde yeralan iç birim rotasyonu sonunda, uygulamalar ve etkinlikler kredilendirme dökümü formu hazırlanarak Anabilim Dalı Başkanına imzalatılır. Aynı şekilde geri bildirim formları aşama sonunda Anabilim Dalı Başkanına sunulur ve 1 KP olarak işlenir. Pratik eğitim aşamaları için teknik ve klinik becerilerin minimum standart sayılar içinde belirlenen çerçevesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir prosedür için izlemesi (İ), uygulaması (U) ve rapor etmesi (R ) gereken miktarlar gösterilmiştir. İzleme için minimum sayı total 3000 prosedurun %5-10 kadarıdır.Minimumu 200 prosedur altında olan gurupta , 200 prosedur üzerinde % 5 eşik alınmıstır. Rotasyon KP olarak her prosedürden belirtilen sayılarda izlendiğinde, ve/veya yapıldığında her prosedür grubu için 1 KP, ve toplam 10 prosedür grubu için 10 KP puanı alınır. Her 10 fazla işlem için 1 KP alınır. Her prosedürden belirtilen sayılarda yapıldığında, total 3000 prosedür olmak üzere toplam 300 KP puanı alınır. Bu 3000 prosedür onrası her 10 fazla işlem için 1 KP alır. Minimum sayıda izleme (I) ve uygulama sonrası (U)İskelet sistemi 75 KP, Kardiyovasküler sistem 50 KP, Pulmoner sistem 30 KP, Gastrointestinal sistem 15 KP , Urogenital sistem 40 KP, Endokrin sistem 40 KP, hematopoetik/lenfatik s. 5 KP, Tumor ve inflamasyon 30 KP, Santral sinir sistemi 10 KP, Tedavi 10 KP, Diğerleri 5 KP. Toplam minimum puan 300 KP.Her prosedür gurubunda minimum sayı sonrasında yapılan her 10 fazla işlem için 1 KP alınır.

Akademik ve bilimsel faliyetlerin kredilendirilmesi:
Bazı toplantılar Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredisi ile kredilendirilmektedir. Bu toplantılardan alınan TTB-STE kredisi aynen KP olarak alınır ve kredilendirme defterine işlenir. Katkılı bir etkinlik ise, kredi puanı 2 ile çarpılır. İlgili belgeleri Anabilim Dalı Başkanına, eğitim dosyasına konulmak üzere sunulur. Yurtdışı toplantılar yada TTB tarafından kredilendirilmemiş katkısız etkinlikler 1 KP ile kredilendirilir. Yurtdışı kongrelerde 1. Isim sözlü sunu yapan TUÖ 20 KP, yurtiçi kongrelerde sözlü sunu yapan TUÖ 10 KP alır.

Yayın ve bildirilerin Kredilendirilmesi: TUÖ kendi planlayıp gerçekleştirdiği bir yayında 1.isim ise her yurt dışı SSCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 50 KP, vaka 20 KP, indeks medikus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 30 KP, vaka 10 KP; her yurt içi makale 10 KP, vaka 5 KP; 2.- 4. isim ise her yurt dışı makale 10 KP, vaka 5 KP; her yurt içi makale 5 KP, vaka 3 KP; 4. ve sonraki isim sırasında ise her yurt dışı makale 5 KP, vaka 2 KP; her yurt içi makale 2 KP, vaka 1KP alır. Yurt içi ve yurt dışı saygın dergilerde yayınlanmış özetlerde ise, TUÖ ilk 5 isimde yer almışsa, yurt dışı özet 5 KP, yurt içi özet 3 KP alır.

Yabancı Dil Sınavlarının Kredilendirilmesi: Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS): A seviyesi 10 KP, B seviyesi 5 KP, C seviyesi 3 KP ile kredilendirilir. Diğer yabancı dil sınav kredilendirilmeleri KPDS gibi yapılır.