Tüzük

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE I:

Derneğin adı: Türkiye Nükleer Tıp Derneği’dir. Dış ülkeler ile temaslarda ‘Turkish Society of Nuclear Medicine’ adı kullanılacaktır. Derneğin kısaltılmış adı TNTD’dir. Dış ülke temaslarda TSNM kısaltması kullanılacaktır. Derneğin merkezi: “Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:10/12, 06650 Çankaya-ANKARA’dır”.

DERNEĞİN AMACI

MADDE II:

Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Tıp uzmanlarının veya Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin, ayrıca nükleer tıp alanında aktif çalışan ve nükleer tıp ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip hekim dışı meslek mensuplarının ulusal, mesleki ve bilimsel derneğidir.

Derneğin amacı Nükleer Tıp ve ilişkili bilim alanlardaki gelişmeleri izleyerek mesleki gelişim standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak; hasta tanı ve tedavisi ile halk sağlığı alanlarında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak; radyonüklidlerle yapılan tüm tanı ve tedavi işlemlerinin yaygınlaşmasına ve yüksek standartlarda uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunarak ülke çapında nitelikli nükleer tıp sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak; üyelerinin mesleki çıkarlarını ve özlük haklarını savunmak ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneğinin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır ve belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olamaz. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda harcanır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

MADDE III:

EĞİTİM

 1. Ülke çapında Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim alanlarında en yüksek bilimsel ve mesleki standartların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 2. Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi düzeyinin yükseltilmesi, standardizasyonun sağlanması, mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları düzenlenmesi, bu çalışmalara katkıda bulunulması ile eğitimde standardizasyon ve yeterlilik kurulları oluşturulması,
 3. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dallarında bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb.) düzenlenmesi, bilimsel yayınlar (dergi, kitap, elektronik yayın vb.) yapılması,
 4. Nükleer Tıp uygulamaları, tanı ve tedavi yöntemleri ile radyasyon ve radyasyon sağlığı ile ilgili konularda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmesi için çaba gösterilmesi,
 5. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dalları ile ilgili olarak diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlanması,
 6. Ülkemizde Nükleer Tıp alanında verilen her düzeydeki sağlık hizmetinin alt yapısı, niteliği, maliyeti konularında politikalar geliştirmesi, insan gücü planlamasına yönelik çalışmaların yapılması,
 7. Üyelerin ve temsilcilerin yurt dışı toplantılara katılmasının teşvik edilmesi, yabancı ülkelerdeki benzer dernek ve kuruluşların ülkemizdeki toplantılara davet edilmesi,
 8. Nükleer Tıp Derneği’nin amaçlarına uygun olarak çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması, bunlara üye olunması ve toplantılarına katılınması veya birlikte bilimsel toplantılar düzenlenmesi.

ARAŞTIRMA

 1. Nükleer Tıp ve ilgili bilim dallarında tanı ve tedavi ile ilgili yüksek kalitede bilimsel çalışmaların üretilmesinin özendirilmesi ve desteklenmesi,
 2. Nükleer Tıp’ta bilgi üretimine katkıda bulunacak üst düzey bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için çalışma grupları, kurullar, komiteler ve görev gruplarının oluşturulması,
 3. Nükleer Tıp alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulunması, diğer kuruluşların teşvik edilmesi, işbirliği sağlayarak ortak çalışmaların koordine edilmesi,
 4. Nükleer Tıp alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlanması.

HASTA BAKIMI VE HALK SAĞLIĞI

 1. Nükleer Tıp tanı ve tedavi uygulamalarının ülke düzeyinde yüksek düzeyde uygulanmasının teşvik edilmesi, bu amaçla resmi ve özel kurumlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunulması,
 2. Toplumun radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmesi, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, radyasyonun biyolojik etkileri konusunda araştırma ve çalışmalar yapılması, radyasyon kazalarında ilk yardım ve tıbbi tedavi konularında çalışmalar yapılması, radyasyonun barışçıl amaçlarla kullanımı konusunda ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunulması,
 3. Nükleer Tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, halk sağlığının ve radyasyon sağlığı bilincinin yerleştirilmesi ve ulaşılabilir olması amacıyla değişik kentlerde şubeler açılması,
 4. Tanı ve tedavi uygulamalarında kılavuzlar, rehberler hazırlanması ve yayınlanması ile etik standartların uygulanmasının geliştirilmesi.

MESLEKİ, SOSYO-KÜLTÜREL VE ETİK KONULAR

 1. Yurt içi ve yurt dışı meslektaşlar ve üyeler arasındaki bilimsel ve sosyo-kültürel ilişkilerin ve dayanışmanın güçlendirilmesi,
 2. Dernek üyelerine hukuki ve mali konular ile özlük hakları ile ilgili sorunlarda destek sağlanması,
 3. Mesleki ve sosyo-kültürel çalışmaların yapılabilmesi için gelir kaynaklarının temin edilmesi ve eleman istihdam edilmesi,
 4. Gerektiğinde şubeler açılması, federasyon oluşturulması veya benzer amaçlı kuruluşlara üye olunması; yurt içi ve dışında gayrimenkuller satın alınması, hibe ve bağış kabul edilmesi, yasaların gerektirdiği ölçülerde devir veya hibe yapılması; iktisadi işletmeler, sağlık kuruluşları, şirket ve vakıflar kurulması,
 5. Radyonüklid görüntülemenin tanısal doğruluğuna katkı yapabilecek olan diğer görüntüleme yöntemlerinin nükleer tıp alanında korelatif (yardımcı) amaçlı kullanılmasının desteklenmesi ve bu amaçla geliştirilen hibrit cihazların nükleer tıp uzmanlarınca etkin kullanılması için gerekli girişimlerde bulunulması,
 6. Ayaktan veya yatarak yapılan radyonüklid tedavilerin planlanması, uygulanması ve hastaların takibi için gerekli olan tüm tıbbi yöntemlerin kullanılmasına yönelik gerekli girişimlerin yapılması,
 7. Gerektiğinde sağlık otoriteleri, hükümet, meslek örgütleri, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri düzeyinde girişimlerde bulunulması ve güç birliği yapılması
 8. Üyelerin mesleki haklarının ve çıkarlarının korunması ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı yasalar çerçevesinde yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunulması, görüş bildirilmesi ve gerekirse dava açılması veya davaya müdahil sıfatıyla katılınması,
 9. Nükleer Tıp ile ilgili ulusal-uluslararası önemli resmi yazışma, belge, tarihi doküman, dernek tarafından yayınlanmış olan dergi, bülten ve benzeri dökümanları bulunduran bir arşiv oluşturulması ve üyelerin erişimine açık tutulması.

ÜYELİKLER

MADDE IV:

Tüzük değişikliğinden önceki mevcut üyelerin kazanılmış hakları aynen korunmak kaydıyla derneğe 2 çeşit üyelik söz konusudur: I. Asli üyelik, II. Fahri üyelik 

Asli Üyelik

5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluk gösteren Nükleer Tıp uzmanları ya da yasalarca kabul edilmiş bir kurumda Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimler ile nükleer tıp ile ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak koşulu ile nükleer tıp alanında aktif olarak çalışan hekim dışı meslek mensupları derneğe asli üye olabilirler.

 1. Asli üyelik için Türk vatandaşları ya da Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancılar başvurabilir.
 2. Asli üye olmak için bölgesinde varsa şubeye yoksa dernek merkezine yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir. Dilekçe ekinde fotoğraf, iki asli üyenin referansı, nükleer tıp uzmanlık belgesi veya doktora belgesi örneği veya nükleer tıp uzmanlık eğitimi aldığını gösterir resmi imzalı belge bulunmalıdır.
 3. Asli üyelik onayı yönetim kurulunca yapılır. Asli üyelik başvurusu başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda görüşülerek kabul veya ret şeklinde karara bağlanır. Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilenler üye defterine kaydedilir.
 4. Asli üyeliğe kabul edilenler üye giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler.
 5. Asli üyeler şubelerin ve Genel Merkezin yönetim, denetim kurulları ile etik ve bilimsel kurullarına seçilebilirler, bu kurullar için yapılacak seçimlerde oy hakkına sahiptirler.
 6. Asli üyeliğe başvuran nükleer tıp uzmanı ve uzmanlık öğrencisi dışındaki doktora dereceli adayların nükleer tıp ile ilgili alanda yaptıkları doktora belgelerini ve en az beş yıl olmak üzere nükleer tıp alanında halen aktif olarak çalıştıklarını gösteren resmi belgeleri yönetim kuruluna sunmaları gereklidir.

Fahri Üyelik

Fahri üyelik iki şekilde düzenlenmiştir: A. Onursal Üyelik, B. Yardımcı Üyelik.

 1. Onursal Üyelik:
 2. Onursal üyelik aşağıdaki özelliklerden en az birisine haiz kişilere açıktır:
 3. Kendisi talep etmek koşuluyla, en az 20 (yirmi) yıl süreyle asli üye yükümlüğünü yerine getirmiş ve 67 yaşını dolduran üyeler,
 4. Nükleer Tıp alanına bilimsel ya da sosyal çalışmalarla katkısı kanıtlanan kişiler,
 5. Türkiye Nükleer Tıp Derneği’ne maddi-manevi katkıda bulunmuş olan gerçek kişiler veya tüzel kurumlar (Tüzel kurumlar sadece bir kişi ile temsil edilebilir),
 6. Diğer bilim dallarında çalışan hekimler, araştırmacılar ve yöneticilerden üye olmalarında yarar görülenler.
 7. Onursal üye olmak için varsa bölgesindeki şubeye yoksa dernek merkezine yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir. Birinci maddenin a bendindeki koşulları taşıyanların kendi taleplerini belirten bir dilekçe ile başvurmaları yeterlidir. Birinci maddenin maddenin b, c ve d bendindeki koşulları taşıyan kişiler ise en az iki asli üyenin teklifini içeren dilekçe ile başvurmaları gereklidir.
 8. Onursal üyelik Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir. Onursal üyelik başvurusu başvurudan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Onursal üyeler, üye defterine Onursal üye ibaresi ile kayıt edilir.
 9. Onursal üyeler aidat ödemek zorunda değildir.
 10. Onursal üyeler genel kurula katılabilirler, ancak genel kurulda oy hakları yoktur; derneğin idari kurullarına seçilemezler.
 11. Yardımcı Üyelik:
 12. Nükleer tıp alanında asgari beş yıl süreyle aktif olarak çalışan yardımcı sağlık personeli (medikal fizikçi, radyofarmasist, radyokimyacı, tekniker, teknisyen, hemşire vb. gibi) kişilere verilen üyeliktir.
 13. Yardımcı üye olmak için varsa bölgesindeki şubeye yoksa dernek merkezine yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir. Dilekçe ekinde fotoğraf, iki asli üyenin referansı, diploma örneği, nükleer tıp alanında çalıştığını ve süreyi gösteren resmi belge bulunmalıdır. Yardımcı üyelik Yönetim Kurulunca onaylanır. Yardımcı üyelik başvurusu başvurudan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Yardımcı üyeler, üye defterine Fahri Yardımcı Üye ibaresi ile kayıt edilir.
 14. Yardımcı üyeler genel kurula katılabilirler, ancak genel kurulda oy hakları yoktur; derneğin idari kurullarına seçilemezler.
 15. Yardımcı üyeler aidat ödemezler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE V:

Üyeliğin sona ermesi; vefat, dernek üyeliğinden ayrılma ya da çıkarılma yolu ile olur.

 1. Her üye dilediği zaman şube ya da Genel Merkez Yönetim Kuruluna dilekçe ile yazılı olarak başvurarak üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda üyeliği sona erer.
 2. Derneğin onur ve çalışmaları ile bağdaşmayan, dernek amaçlarına ve meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunan üyeler, etik kurul önerisi ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilir.
 3. Nükleer Tıp uzmanlık öğrencisi iken uzman unvanını almadan ayrılanlar ile Dernekler Yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybeden üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılır.
 4. Ardışık iki yıl süre ile üyelik aidatını ödememiş olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılır.
 5. Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyelerin kayıtları üye kayıt defterinden silinir.
 6. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE VI :

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu
 4. Şubeler
 5. Şube genel kurulu
 6. Şube yönetim kurulu
 7. Şube denetleme kurulu

GENEL KURUL

MADDE VII:

Genel Kurul: Tüzükte tanımlanan tüm üyelerden oluşur. Ancak, sadece asli üyeler oy verme hakkına sahiptir. Olağan genel kurul iki yılda bir Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla ulusal kongrenin yapıldığı yerde her yıl nisan ayında veya dernek genel merkezinin bulunduğu ilde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir mekanda yapılır. Olağanüstü genel kurul ise Yönetim Kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine yeri ve zamanı Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

MADDE VIII:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı konular Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,
 4. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması,
 7. Gerekli görülen yerlerde dernek şubesinin açılması veya kapatılması,
 8. Derneğin fesih edilmesi,
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE IX:

Çağrı Usulü: 

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulunun salt çoğunluğu ya da üyelerin en az 1/5 inin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak toplanır.

MADDE X:

Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun kararı üzerine Ulusal Nükleer Tıp Kongrelerinin yapıldığı yerde ve kongre sırasında yapılır.

MADDE XI:

Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda sayı aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE XII:

Toplantının Yapılış Usulü:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunun görevlendirdiği kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her asli üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Oy kullanımı, gerekli altyapının kurulması ve güvenlik koşullarının sağlanması şartıyla genel kurulun yapıldığı yerde elektronik sistemler aracılığıyla da yapılabilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE XIII:

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen ve yazılı olarak divan başkanına iletilen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE XIV:

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri:

Yönetim kurulu genel kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yedek yönetim kurulu üyeleri, asiller için yapılan seçimden arda kalan adaylardan oy sırasına göre belirlenir. Oylarda eşitlik olması durumunda sıralamanın belirlenmesi amacıyla kura çekilir.

Asli üyelerde boşalma olursa, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, genel sekreter ve sayman üye seçimini yapar. İki dönem başkanlık yapan biri sonraki dönemlerde başkanlık yapamaz. Yönetim Kuruluna aynı üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereklerini yerine getirmek,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, gerekli görülen çalışma ve görev gruplarını kurmak,
 4. Derneğin bilimsel çalışmaları için kısa ve uzun süreli planlarını hazırlamak,
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 6. Dernek tüzüğünde ve mevzuatında belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmak ve yetkilerini kullanmak,
 7. Derneğe ait amblem ve/veya logo seçimini yapmak, değiştirmek ve resmi kaydını yaptırmak.

Dernek Başkanın Görevleri

 1. Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 2. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 3. Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek,
 4. Başkan, yokluğunda yerine yönetim kurulu üyelerinden birini vekil tayin etmek,
 5. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri Sayman üye ile beraber incelemek ve onaylamak.

Genel Sekreterin Görevleri 

 1. İç ve dış yazışmaları düzenlemek,
 2. Yönetim kurulu toplantı gündemlerini hazırlamak,
 3. Gerekli defterlerin tutulmasını ve uygunşekilde yazılmasını sağlamak.
 4. Yönetim Kurulu kararlarını yazmak, duyurmak, takip etmek ve gerekli yerlere bildirmek.

Saymanın Görevleri

 1. Harcamaları ve gelirleri kontrol ve takip etmek,
 2. Mali anlamda değerli belgeleri saklamak ve gerektiğinde ibraz etmek,
 3. Mali raporları hazırlamak,
 4. Üye aidatlarının düzenli ödenmesi için gerekli tedbirleri almak ve takibini yapmak.
 5. Yönetim Kurulu’nun görevlendirmesi durumunda banka hesaplarından para çekmek ve/veya para yatırmak.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

 1. Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 2. Gündem maddeleri için oy hakkını kullanmak,
 3. Yönetim kurulunca verilen görevleri üstlenmek ve uygulamak.

MADDE XV:

Yönetim Kurulunun Üyelerle Tamamlanması:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurmasıyla mahallin sulh-hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE XVI:

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek denetleme kurulu üye seçimleri ayrı ayrı yapılır. Bu kurullara üye aidatını ödemeyen ve Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz katılım göstermeyen üyeler aday olamaz. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla toplantı ve denetleme sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder. Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilir.

MADDE XVII:

KURULLAR

A.Danışma Kurulu Teşkili ve Görevleri:

 1. Danışma kurulu TNTD’nin stratejik planının hazırlanması, geleceğe yönelik hedeflerinin belirlenmesi ve güncel sorunlar için çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
 2. TNTD’nin danışma organı olarak görev yapar.
 3. Son dört dönemin TNTD başkanları, Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu Başkanı, Endüstri Komitesi Başkanı, Tüzük Hazırlama ve Yenileme Komitesi Başkanı ve TNTD Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu, uygun gördüğü sayıda üyeye bu kurulda yer verebilir.
 4. Danışma kurulu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge doğrultusunda çalışmalarını yapar.
 5. TNTD Başkanı Danışma Kuruluna başkanlık eder ve toplantı gündemini oluşturur.
 6. Danışma Kurulu yılda en az bir kez, yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde toplanır.
 7. Toplantı yer ve saati bir ay önceden TNTD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından üyelere duyurulur.

B. Yeterlik Kurulu Teşkili ve Görevleri:

 1. Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu (TNTYK), Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde, bilimsel yönden özerk ve gönüllülük esasıyla çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen; Yeterlik Sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruldur.
 2. TNTYK’un yapısı aşağıdaki organlardan oluşur:
 • Yeterlik Genel Kurulu
 • Yeterlik Yürütme Kurulu
 • Eğitim Programlarını Geliştirme, Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu
 • Sınav Komisyonu
 • Eğitim Üst Kurulu

3. TNTYK ve alt kurullarının teşkili ve görevleri yönetim kurulunun hazırlayacağı yönerge ile belirlenir.

C.Etik Kurul Teşkili ve Görevleri:

 1. Etik Kurul, TNTD üyelerinin bilimsel faaliyetleri yanı sıra sosyal davranışları sırasında mesleki ahlak kurallarına uymalarını teşvik amacı ile yönetim kuruluna yardımcı olur.
 2. Etik kurul, TNTD Yönetim Kurulu seçiminden sonra üç ay içinde yeni yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.
 3. Yönetim kurulu, halen meslekle ilgili tıbbi ve/veya idari bir görev yapan, Nükleer Tıp dalında en az 15 (onbeş) yıllık meslek deneyimi olan TNTD asli üyeleri arasından beş kişiyi Etik Kurulda görevlendirir.
 4. İlk kuruluşunda görevlendirilen beş kişi arasından belirlenen ikisinin ikinci yıl sonunda görev süresi dolar ve yerlerine yönetim kurulu tarafından yeniden atama yapılır. Daha sonraki görevlendirmeler tüm üyeler için dört yıllıktır ve süresi dolan üyelerin yerine dört yıl süreyle yeni üyeler atanır. Bu kişiler arasında en kıdemli olanı etik kurula başkanlık eder. Etik kurul kendi arasında bir sekreter seçer. Başkan ve Sekreter; dönemleri süresince etik kurulun yönetiminden sorumludur. Kararların en az 3/5 çoğunlukla alınması şarttır.
 5. Etik kurulun görevleri ve çalışma koşulları yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.

D. Diğer Kurullar:

 1. A, B ve C maddeleri dışında derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetim kurulunun gerekli gördüğü konularda (eğitim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı vb. gibi) kendisine yardımcı olunması amacıyla başka kurullar oluşturabilir.
 2. Bu kurulların çalışmaları yönetim kurulu tarafından yönergelerle belirlenir.
 3. Bu kurullar yönetim kurulunun uygun gördüğü sayıda atadığı üyelerden oluşur ve yönetim kurulu gerek gördüğü zaman üyeleri değiştirebilir.
 4. Bu kurullar, yönetim kurulunun görev süresi boyunca görev yapar.
 5. Yönetim kurulu görev süresi bitmeden de bu kurulları iptal edebilir.

MADDE XVIII:

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve adresleri ve meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MADDE XIX:

Şubelerin Kuruluşu:

Genel Kurulun kararıyla gerekli görülen illerde ya da birkaç ilin bir araya gelerek oluşturacağı bölgelerde şube açılabilir. Bölgelerin tespiti ve ilanı Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilir. Bölge, şube merkezi kuruluşunda en fazla faal üyenin bulunduğu şehirde bulunur. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Şubelerin adı “ Türkiye Nükleer Tıp Derneği …… Şubesi” biçiminde belirtilir.

Şubeler olağan genel kurullarını merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5‘dan fazla veya toplam üye sayısı 10’ dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şubeler dernek tüzüğüne uygun olarak çalışırlar. Tüzüğe aykırılık durumunda merkez genel kurulu kararıyla şube yönetim kurulu görevden alınabilir. Şubeler her türlü faaliyetlerini dernek tüzüğü çerçevesinde yerine getirirler ve faaliyetlerini ana merkeze bildirmek zorundadırlar.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı yazışmalarını ve faaliyetlerini ana merkez aracılığı veya onayı ile yaparlar.

Şubeler üye aidatlarını ve elde edilen gelirleri ana merkeze iletirler. Şubenin sağladığı gelirin ana yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenen orandaki miktarı şubeye gelir olarak yönetim kurulu kararıyla verilir. Şubeler gerek görüldüğünde genel kurul kararıyla kapatılabilirler. Kapatılan şubelerin mal varlıkları genel merkeze aktarılır.

MADDE XX:

Şubenin Organları:

Her şubede Yönetim ve Denetleme Kurulu o şube genel kurulu tarafından oluşturulur. Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilen beş asli ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, genel sekreter ve bir sayman seçer. Denetleme kurulu, gizli oyla seçilen üç asli, üç yedek üyeden oluşur. Yedek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri asliler için yapılan seçimden arda kalan adaylardan oy sırasına göre belirlenir. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi, görev ve yetkileri Genel Merkez Kurullarının aynısıdır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE XXI:

 1. Aidatlar
 2. 2020 yılı için Yıllık Üye Aidatı 100 (yüz) Türk Lirası olup bu miktar genel kurul kararıyla artırılabilir. Asli üyeler aidat ödemekle yükümlüdür. Yıllık aidat o yılın içerisinde ödenmelidir. Daha sonraki ödemelerde ödenmeyen her yıl için tespit edilen aidat ücreti %10 zamlı olarak yapılır.
 3. Üye Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olarak 50 (elli) Türk Lirası ödenir. Genel Kurul kararıyla bu miktar arttırılabilir.
 4. 2020 sonrası yıllar için yıllık üyelik aidatı ve üyelik giriş ücretleri her yıl tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında arttırılır.
 5. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen sosyal faaliyetler ve konferans, kongre, kurs gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler.
 6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 7. 5253 sayılı Dernekler Kanunu 21. maddesi uyarınca mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aynî ve nakdî yardımlar.
 8. Bağışlar ve artımlardan ibarettir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde XXII:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE XXIII:

Dernek Genel Merkez ve şubelerinde noterden tasdikli aşağıdaki defterler tutulur.

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE XXIV:

Tüzük değişikliği genel kurulda, genel kurula katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

MADDE XXV:

Dernek Genel Kurulu her zaman feshe karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler dernekler yönetmeliğinin 14. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır.

İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak şartıyla, ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi mahallinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz. Derneğin feshi halinde mal varlığı Merkez Genel Kurulunca oluşturulacak üç kişilik bir tasfiye komitesi tarafından, amacına uygun bir vakıf, dernek ya da kuruluşa devredilir.

MADDE XXVI:

Bu tüzükte yer almayan hükümler için 5253 sayılı dernekler kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılır.

KURUCU ÜYELER

MADDE XXVII:

Derneğin kurucularının adı, soyadı, mesleği, görev yeri, ikametgah adresi, doğum yeri, doğum tarihi ve uyruğu aşağıdadır.

Fevzi RENDA, Prof. Dr.
A. Ü. Tıp. Fak. – Tahran Cad. 6/4 Kavaklıdere/Ankara – İstanbul, 1936, T.C.

A. İrfan URGANCIOĞLU, Prof. Dr.
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. – Dümen Sok. 3/4 Fatih/İstanbul – İstanbul, 1940, T.C.

Ali Tan IŞITMAN, Prof. Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Billur sok. 19/10 Kavaklıdere/Ankara – Ankara, 1928, T.C.

Ali Nail TARTAROĞLU, Prof. Dr.
Ege Ü. Tıp Fak. – Atatürk Cad. 336 İzmir – İzmir, 1941, T.C.

Coşkun BEKDİK, Doç. Dr.
Hacettepe Ü. Tıp Fak. – Çekre Sok. 6/A, Çankaya/Ankara – İstanbul, 1934, T.C.

Münir TELATAR, Doç. Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Ahmetler Cad.13/14 Yenişehir/Ankara – Yenipazar, 1937, T.C.

Güner TOKUZ, Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Özveren Sok. 10/5 Maltepe/Ankara – Kahramanmaraş, 1933, T.C.

Ergun ERGUN, Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Menekşe Sok. 31/6 Yenişehir/Ankara – Yenipazar, 1937, T.C.

Behçet İZBIRAK, Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Cemal Gürsel Cad. 38/3 Ankara – Kayseri, 1930, T.C.

Asım AKİN, Doç. Dr.
A. Ü. Tıp Fak. – Ilgaz Sok. 14/2 Kazım Özalp Mah. Ankara – İstanbul, 1940, T.C.